Användarvillkor på Hundnet

§1 Allmänt

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), tillsammans med övriga villkor på Hundnets webbsida och mobila applikationer (hädanefter "Webbsidan") och sådana villkor som Hundnet i vissa fall tillhandahåller en användare separat, reglerar din användning av Hundnets tjänster (”Tjänsterna”).

Tjänsterna tillhandahålls av ALAN Communication AB, org. nummer 559232-2753 (“Hundnet” eller “vi”). Genom att använda Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor och förbinder dig att följa dem.

Dessa Användarvillkor gäller från den 1 juli 2021. Vi rekommenderar dig att läsa Användarvillkoren noggrant.

För närmare beskrivning av villkoren för annonsering på Hundnet, vänligen se ”§8 Regler För Annonsering” 

§2 Allmänt

Hundnet är en marknadsplats där registrerade användare kan erbjuda, byta, köpa och sälja olika varor, djur och tjänster (hädanefter refererat till ”Produkter”). Detta är tillåtet under förutsättning att köp av sådana Produkter följer tillämpliga lagar, regler och Användarvillkoren.

Användandet av Webbsidan i sin grundversion är gratis, men däremot kan kostnader tillkomma från teleoperatörer för användning av data, vilket helt ska bäras av användaren. Hundnet reserverar sig möjligheten att lägga till tilläggstjänster och abonnemang (hädanefter refererat till ”Premium-produkter”) och att ta ut en extra kostnad för utnyttjandet av sådana mervärdesprodukter.

Hundnet är inte ansvarig för innehåll som genererats av användaren. Samtidigt finns ingen rättighet för användaren att publicera innehåll på Hundnet. I Hundnets Regler För Annonsering finns regler för utformning och kategorisering av annonser. För att annonsera på Hundnet måste du följa reglerna för annonsering. Vi förbehåller oss rätten att blockera eller stänga av en användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsterna i strid med Användarvillkoren, inklusive reglerna för annonsering. Blockering av användarens e-postadress, IP-adress eller andra identifieringsverktyg kan ske tillfälligt eller permanent. En användare som har blivit blockerad kan skriva till info@hundnet.se och be om förtydligande kring skäl för blockering.

§3 Förutsättningar för att du ska kunna använda Tjänsterna

För att ingå avtal om Tjänsterna måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare av Hundnet tillhandahållna villkor eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till dessa Användarvillkor. 

I egenskap av marknadsplats erbjuder Hundnet tjänsterna som hjälpmedel för våra användare. Hundnet är dock aldrig part i själva genomförandet av köp av Produkterna. Upprättande av ett bindande kontrakt, oavsett om det sker muntligt eller skriftligt via Hundnets plattform, sker exklusivt mellan användarna och Hundnet är aldrig kontraktspart.

All användning och kopiering av information på Webbsidan för affärssyften, särskilt i kommersiellt syfte, är strikt förbjuden.

§4 Skapande av konto och användande av Tjänsterna

Användare måste registrera sig för att använda de flesta av Tjänsterna. Registrering är gratis för användaren och användare får inte upprätta flera olika konton på Hundnet. Användaruppgifter som delges Hundnet måste vara korrekta, kompletta och hållas uppdaterade.

Hundnets "Privatannonser" är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som ovan anges i dessa Användarvillkor.

Hundnets "Företagsannonser" är till för företag. Hundnet förbehåller sig rätten att avgöra när en annons är företagsliknande. Stuterier, försäljningsstall och förmedlare ska ha ett abonnemang för att publicera radannonser under säljes. I tillägg, kategoriseras följande som företag:

Annonsör som använder Hundnet i huvudsakligt syfte att regelbundet förmedla varor och tjänster snarare än i egenskap av privatperson

Juridiska personer

Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Priser ska anges inklusive moms. Genom att registrera ett konto på Hundnet godtar användaren att regelbundet motta information från Hundnet om Tjänsterna. Användaren kan avregistrera sig från sådan kommunikation genom att klicka på ”avregistrera” i Hundnets nyhetsbrev. Användare kan när som helst och utan skäl be om att radera sitt konto från Hundnet. Mer information finns i vår Personuppgiftspolicy

§5 Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta, eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbsidan i enlighet med Användarvillkoren. Detta innebär att du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom musik, film, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda

Du garanterar att personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Hundnet även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på Webbsidan, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Hundnet en obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners.

Hundnet får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Hundnets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Hundnet för Hundnets användning av det Användargenererade innehållet.

§6 Personuppgifter

Att skydda våra användares personuppgifter är av största vikt för Hundnet. I Hundnets personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy

§7 Immateriella rättigheter

Hundnet innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Hundnets exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbsidan men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbsidan utan föregående skriftligt tillstånd från Hundnet. Användning av automatiserade tjänster såsom robotar, spindlar, indexering, samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på Webbsidan är strikt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från Hundnet.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

§8 Regler för annonsering

Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler. Du som användare är personligen ansvarig för din annons och köpare bör iaktta sedvanlig vaksamhet vid distansköp. Hundnet medlar ej mellan parter vid tvister men förbehåller sig rätten att oåterkalleligen blockera användare från Tjänsten som inte följer Användarvillkoren.

Särskilda regler vid försäljning av hundar: Vid försäljning av hundar gäller särskilda regler. Att sälja hundar är generellt tillåtet på Hundnet, men måste uppfylla följande krav:

Beskrivningen eller bilden på hunden måste väljas med omsorg och respekt

Köparen måste informera sig om ålder, eventuella sjukdomar eller andra onormala betingelser med hunden.

Alla hundar ska ha hundpass, och du ska som köpare aldrig godta att du kommer att få passet vid ett senare tillfälle, utan det ska följa med hunden. Detta är säljarens ansvar att se till

Om du köper hund från ett annat land behöver hunden ha ett hälsointyg av officiell veterinär innan den transporteras till Sverige

Mer information gällande vad som gäller vid försäljning av hund står att finnas i Hundnets köp- och säljguider samt på Jordbruksverkets hemsida

Publiceringstid: Hundnets tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbsidan. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat. Eftersom Hundnet vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbsidan tas en annons bort av Hundnet efter tre månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare: Hundnet förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Hundnets principer. Hundnet förbehåller sig rätten att ta bort/ändra i annonstext om texten bryter mot annonseringsreglerna.

Hundnets meddelandetjänst: I Hundnets meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra Hundnet-användare finns på så vis samlade på Hundnet i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan svara på meddelanden direkt på Hundnet eller via e-post. God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklarhet för Hundnet. Därför är det inte tillåtet att:

Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon annan användare

Använda Hundnets meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling

I övrigt missbruka Hundnets meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden

Hundnet kommer att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Hundnet kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som strider mot våra Användarvillkor. Hundnet förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Användning av spam-meddelanden eller meddelanden i reklamsyfte är inte tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från Hundnet. Kommersiell användning av meddelandetjänsten kan medföra skadeståndsskyldighet.

Språk: Endast annonser på svenska, finska, danska, norska eller engelska tillåts.

Inte ren marknadsföring: Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten, samt tjänster och efterlysningar. Annonstexten ska användas till att beskriva den specifika varan eller tjänsten som erbjuds i annonsen. Övrig information, såsom beskrivning av en verksamhet eller ett generellt utbud, tillåts ej i annonstexten.

Beskrivning: Annonsrubriken måste beskriva varan eller tjänsten, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Varan eller tjänsten måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Annonstexter får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Hundnets egendom enligt vad som anges ovan.

E-post: Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna annonsera ut en vara. 

Inga dubbletter: Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara eller tjänst mer än en gång samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara eller tjänst under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring av vara eller tjänst i annons: Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara/tjänst vid ändring eller förnyelse av annonsen. 

Ovederhäftiga/Orealistiska erbjudanden: Det är inte tillåtet att annonsera om orealistiska erbjudanden. Hundnet förbehåller sig rätten att neka eller avbryta publicering av annonser som enligt Hundnets bedömning är ovederhäftiga eller orealistiska.

Pris: Annonser på Hundnet ska ha ett angivet verkligt pris. Pris i stil med 123456 är ej tillåtet.

Kategorisering: Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara eller tjänst (annonsen flyttas till rätt kategori när den granskas). Det är inte tillåtet att blanda varor och/eller tjänster i samma annons när varorna och/eller tjänsterna inte hör till samma kategori. De olika varorna/tjänsterna måste i sådant fall delas upp i flera annonser. Säljannonser ska placeras i kategorin "Säljes" och köpannonser i kategorin "Köpes".

Tjänster: Utannonserade tjänster måste följa de lagar och föreskrifter som gäller för respektive bransch.

Piratkopior och förfalskningar: Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Olagliga varor: Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras.

Stötande och kränkande innehåll: Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer godkänns inte. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande karaktär tillåts inte.

Tredjepartsinformation: När du lägger upp din annons kan viss tilläggsinformation komma att visas i anslutning till din annons. Sådan tilläggsinformation visas automatiskt och är baserad på den information som du som användare/annonsör lägger in, exempelvis kan viss kartinformation uppkomma baserat på postnummer. Dessa tilläggsuppgifter hämtas från externa system vilka tillhandahålls av tredje part och Hundnet tar inget ansvar för eventuella felaktigheter. Du måste själv som annonsör kontrollera att dessa uppgifter är korrekta.

Länkar och hänvisningar: Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som rör annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats.

Bilder och filmer: Bilder och filmer ska vara relevanta för varan eller tjänsten du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

När annonsen avser en vara som säljs av en privatannonsör, ska bilden vara av den vara som faktiskt säljs, och inte en katalogbild en annan bild av en annan likadan vara. Detta då bilder av produkten är viktiga för köparen när de bildar sig en uppfattning om varans skick och eventuellt köp. Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen.

Vattenstämplar: Bilder publiceras med Hundnets vattenstämpel. Detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang som inte medgivits av dig som användare. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.

§9 Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite.

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail, telefonsamtal eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand.

§10 Ansvar

Hundnet garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsterna. Driften av Webbsidan kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Hundnets kontroll och Hundnet ställer inga garantier gällande Webbsidans funktion eller tillgänglighet. Hundnet kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbsidan och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbsidan är huvudsakligen en annonsplats. Webbsidan är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Hundnet har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbsidan. Hundnet ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Hundnet ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

§11 Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Hundnet skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

§12 Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. För att annonsera på Hundnet måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom Hundnets tjänst för annonsering innebär att du, genom att lägga in en annons, begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Hundnets tjänst anses fullgjord så snart din annons har publicerats. Motsvarande regler gäller för tilläggstjänster som du köper i samband med annonsering.

§13 Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Hundnet, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Hundnet Sverige AB eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Tjänsterna. 

§14 Förändringar i Tjänsterna

Hundnet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Hundnet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

§15 Ändringar i Användarvillkoren

Hundnet kan komma att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan. I den mån vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke kommer vi dock att inhämta ditt samtycke innan förändringen träder i kraft.

§16 Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se. 

§17 Kontaktuppgifter

ALAN Communication AB, SVEAGATAN 15, 413 14 Göteborg

Tel: +46 (0) 766 51 87 23